Emnefilter: 

18-05-2017

Rettigheder og Unionsborgerskab

Programmet for grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab understøtter EU-traktaternes bestemmelser om individets rettigheder samt menneskerettighederne

Læs mere

18-05-2017

LIFE

LIFE er EU’s program for miljø og klima i perioden 2014-2020. Projekter skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, og herunder integrere klima og miljøområdet i andre politikker.

Læs mere

18-05-2017

Interreg Østersøen

INTERREG Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020

Læs mere

18-05-2017

Interreg Nordsøen

INTERREG Nordsø 2014-2020 sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsø-regionen med henblik på at kunne tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

Læs mere

18-05-2017

Interreg Europa

INTERREG Europa er EU’s program for udveksling og udbredelse erfaringer og god praksis mellem EU-lande i perioden 2014-2020.

Læs mere

18-05-2017

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram, der støtter forskning og innovation med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser

Læs mere

18-05-2017

Europa for Borgerne

Europa for borgerne er EU’s program for styrkelse af borgerdeltagelse i EU i perioden 2014-2020.

Læs mere

17-05-2017

Eurostars

Eurostars støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher.

Læs mere

17-05-2017

Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er EU’s nye støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020. Et Kreativt Europa erstatter det tidligere kulturprogram (2007-2013).

Læs mere

17-05-2017

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for uddannelse, ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ erstatter det tidligere Lifelong Learning Programme.

Læs mere

17-05-2017

EaSI

EaSI har til formål at fremme beskæftigelsen i Europa og sikre social sikkerhed, forbedre arbejdsmiljø samt bekæmpe social eksklusion og fattigdom.

Læs mere

17-05-2017

Tredje Sundhedsprogram

Det Tredje Sundhedsprogram skal hjælpe til med at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslandene, der skaber bedre politikker til gavn for borgerne.

Læs mere

17-05-2017

COSME

COSME-programmet har til formal at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at fremme mulighederne for finansiering, erhvervsrådgivning samt iværksætteri.

Læs mere

17-05-2017

SMV-instrumentet

SMV-instrumentet (en del af Horizon 2020) støtter gode idéer med et tydeligt markedspotentiale og gør vejen til markedet kortere for små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

17-05-2017

Urbact III

URBACT III er EU’s program for europæisk udveksling og læring for at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020.

Læs mere

17-05-2017

CEF (transport, energi og tele)

Connecting Europe Facility (CEF) er EU’s program for at støtte EU’s infrastruktur-prioriteter inden for Transport, Energi og Telekommunikation i perioden2014-2020

Læs mere

20-07-2015

Fast Track to Innovation

Nøglen til vækst i Europa er muligheden for at skabe ny viden og fremme, at nye idéer bliver til kommercielt attraktive produkter, processer og services. Med programmet Fast Track to Innovation (en del af Horizon 2020) kommer innovative idéer tættere på markedsintroduktionen.

Læs mere